Nedílnou součástí jakéhokoliv jazykového kurzu je jeho příprava. Všechno to, co se odehraje předtím, než účastníci kurzu, studenti, mohou přijít a začít naplňovat svůj cíl návštěvy jazykové školy, tedy zdokonalování se ve zvoleném jazyce.Pojďte se spolu s námi dnes podívat na praktického průvodce, který zobecňuje poznatky o tom, jak sestavit a řídit úspěšný jazykový kurz, ať už se jedná o individuální formu, klasický skupinový kurz či pomaturitní studium jazyků.

Potřeba vytvořit jazykový kurz

Není novinkou, že dobře zvolená podoba jazykového kurzu má velký příznivý vliv nejen na počet přihlášených účastníků kurzu, ale taky na jejich účasti v jednotlivých hodinách a jejich setrvání v kurzu. Dalo by se dokonce tvrdit, že existují doporučení a pravidla, která mohou přispívat k prosperitě jak jednotlivého kurzu, tak lektora či jazykové školy.

Jednoduše řečeno – organizační složka jazykové školy by měla být schopna vytvořit kurz, který bude úspěšný jak v jeho počátcích – tedy do kurzu se přihlásí dostatečný počet účastníků, tak v dalším pokračování – eliminuje se tedy počet účastníků kurzu, kteří z různých důvodů jazykové kurzy nedokončí.

Ač se může zdát, že se zabýváme zejména veřejnými kurzy, je důležité konstatovat, že všechny body naší osnovy se osvědčily taky pro firemní kurzy angličtiny, němčiny a dalších žádaných jazyků.

Jak docílit úspěchu?

Při organizaci nového kurzu můžeme sledovat jakousi osnovu, která vede kurz k úspěšnému otevření a následnému splnění cíle téměř všech jazykových kurzů – tedy aby byli studenti při studiu spokojeni a dostatečně motivováni, což dále vede ke zlepšování jejich schopností a během krátké doby k posunutí jejich jazykových dovedností o další úrovně.

Doporučení pro jazykové školy

Základem každého úspěchu v jazykovém vzdělávání je kvalifikovaný lektor. Při otevírání každého kurzu je tedy důležité zaměřit se na výběr lektora, který skupinu ke splnění cíle jazykového kurzu povede. Doporučuje se taktéž, aby byl kurz ukončen osvědčením, případně možností složit státní jazykovou zkoušku.

Právě certifikát, který si student po dokončení kurzu může odnést jako důkaz odvedené práce, může být pro účastníka kurzu skvělou motivací, proč jazykový kurz dokončit. V průběhu kurzu doporučujeme pravidelně kontrolovat výsledky práce a odebírat od studentů zpětnou vazbu. Díky průběžnému monitoringu skupiny lze předcházet situacím, kdy například studentům nevyhovuje učitelův způsob práce. V tomto případě se samozřejmě nemusí jednat o chybu učitele, jehož kvalita je často vnímána velmi subjektivně a co nevyhovuje skupině jedné, může vyhovovat skupině jiné.

Organizace kurzu

Aby byl kurz pro studenty stále zajímavý a zábavný, je potřeba usilovat o vyváženost jazykového kurzu – tedy o rovnoměrné rozdělení práce ve skupině (gramatika, poslechy, konverzace a různé zábavné formy výuky, jako jsou například filmové pátky pro pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků). Všechny výše zmíněné body jsou stejně důležité a měla by jim být věnována stejná míra pozornosti.

Gramatika, slovní zásoba, mluvení i poslech

Už od základní školy nám vtloukají učitelé jazyka do hlavy, že gramatika je prostě základ. Nejčastějším problémem našich studentů – zejména čerstvých absolventů středních škol, pro které se stala východiskem zachování si statusu studenta pomaturitní angličtina nebo němčina, však je, že skvěle ovládají gramatiku teoreticky, neumějí však poznatky využít v praktických situacích. Lektor by měl při učení se gramatických pravidel využívat interaktivní cvičení, díky kterému si studenti tuto problematiku osvojí v praxi.

Jestliže se studenti dostatečně nevěnují slovní zásobě, komunikace často vázne. Tím se dostáváme k mluvené formě jazyka, která je primární cílem každého jazykového kurzu. Každý student by se měl po absolvování kurzu umět bez problému vyjádřit, je tedy nutné připravovat takové aktivity, které rozvíjí schopnosti mluvit cizím jazykem.

Stejně tak je důležité mluvené řeči porozumět. Nepodceňujte při výuce roli poslechu. Je důležité, aby si v průběhu kurzu studenti všimli spojitosti mezi gramatikou, konverzací a poslechem.

Opakování

Jako poslední důležitou částí osnovy jazykových kurzů je opakování, pro které je potřeba v jednotlivých lekcích vymezit dostatek prostoru. Ne nadarmo se říká, že opakování je matkou moudrosti. Pro jazykové kurzy toto pořekadlo platí dvojnásob.

Jsi 3614. čtenář tohoto článku. Děkujeme.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail